// // // // //

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj ( od dana 10.12.2014. g.) ravnateljica Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj raspisuje

                                                           N A T J E Č A J

                                      za prijem u radni odnos na radno mjesto

Psiholog(m/ž) – na određeno – godinu dana, puno radno vrijeme - 1 (jedan) izvršitelj/ica

Uvjeti:

-          VSS, studij psihologije

-          položen propisani stručni ispit (po Zakonu o socijalnoj skrbi i odobrenje za samostalan rad po Zakonu o psihološkoj djelatnosti),

-          12 mjeseci radnog staža u struci

-          nema smetnji propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi

Posebni uvjeti :

-          poznavanje rada na računalu

-          položen vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-          životopis

-          presliku domovnice

-          presliku diplome o završenom studiju

-          presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili rješenja o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita i odobrenja za samostalni rad (licencu)

-          dokaz o radnom stažu - potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-          uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana

-          preslika vozačke dozvole

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja obavit će se motivacijski razgovor (intervju).

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se dostavljaju na adresu: Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj, Mali Lošinj, Ulica braće Ivana i Stjepana Vidulića 8, uz naznaku «Za natječaj»

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

                                                    Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj

01 04 2023 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio