// // // // //

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj ( od dana 10.12.2014..g) ravnateljica Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj raspisuje

                                                           N A T J E Č A J

                                      za prijem u radni odnos na radno mjesto

  1. socijalnog radnika (m/ž)– na neodređeno, puno radno vrijeme -1 (jedan) izvršitelj/ica

2.  psiholog(m/ž) – na određeno –godinu dana, puno radno vrijeme-1 (jedan) izvršitelj/ica

Uvjeti pod 1.

-          završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, dipl. soc. radnik/mag. socijalnog rada

-          položen propisani stručni ispit (po Zakonu o socijalnoj skrbi i odobrenje za samostalan rad po Zakonu o djelatnosti socijalnog rada)

-          12 mjeseci radnog staža u struci

-          nema smetnji propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi

Uvjeti pod 2.

-          VSS, studij psihologije

-          položen propisani stručni ispit (po Zakonu o socijalnoj skrbi i odobrenje za samostalan rad po Zakonu o psihološkoj djelatnosti),

-          12 mjeseci radnog staža u struci

-          nema smetnji propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi

Posebni uvjeti za radna mjesta pod.toč.1.i toč.2.:

-          poznavanje rada na računalu

-          -položen vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-          životopis

-          presliku domovnice

-          presliku diplome o završenom studiju

-          presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili rješenja o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita i odobrenja za samostalni rad (licencu)

-          dokaz o radnom stažu -potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-          uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana

-          preslika vozačke dozvole

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja obavit će se motivacijski razgovor (intervju).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se dostavljaju na adresu: Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj, Mali Lošinj, Ulica braće Ivana i Stjepana Vidulića 8, uz naznaku «Za natječaj»

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                                                                                   Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj

01 04 2023 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio