// // // // //

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 133. stavka 2. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), te članka 37. Statuta Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj , Upravno vijeće Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj, na temelju odluke donesene na sjednici održanoj dana 22.rujna. 2016.godine raspisuje

   N A T J E Č A J

                                                       za izbor i imenovanje ravnatelja/ice   

                                                       Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj.

Ravnateljem/icom centra za socijalnu skrb može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

– hrvatsko državljanstvo

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije

– najmanje pet godina radnog staža na stručnim poslovima u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju u djelatnosti socijalne skrbi

– položen stručni ispit

– nepostojanje zapreka iz čl. 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16).

Ravnatelja/icu Centra imenuje Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove socijalne skrbi. Osoba imenovana za ravnatelja/icu zaključuje s Upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu na vrijeme od četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja/icu.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili ovjerenoj preslici:

– životopis

– domovnicu

– diplomu o stručnoj spremi

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili rješenje da je kandidat oslobođen od polaganja stručnog ispita

– potvrdu o radnom stažu s podacima evidentiranim u Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje ili potvrdu o radnom stažu sukladno uvjetima natječaja

– uvjerenje nadležnog suda da protiv kandidata/kandidatkinje nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od mjesec dana).

Prijave na natječaj s navedenim dokumentima o ispunjavanju traženih uvjeta, podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijava se dostavlja putem pošte preporučenom pošiljkom ili osobno na adresu: Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj, Ulica braće Ivana i Stjepana Vidulića 8, 51550 Mali Lošinj, s naznakom »Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni, s poukom, u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj

01 04 2023 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio