// // // // //

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj (od dana 21.kolovoza 2012.g)  ravnateljica Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj raspisuje

N A T J E Č A J
za prijem u radni odnos na radno mjesto

1.    socijalnog radnika (m/ž)– na neodređeno, puno radno vrijeme -1 (jedan) izvršitelj/ica
2.   defektolog-socijalni pedagog  (m/ž) – na neodređeno,  ½  punog radnog vremena-1 (jedan) izvršitelj/ica

Uvjeti pod 1.
-    završen diplomski sveučilišni studij socijalnog rada,  dipl. soc. radnik/mag. socijalnog rada
-    položen propisani stručni ispit (prema Zakonu o socijalnoj skrbi i odobrenje za samostalan rad prema  Zakonu o djelatnosti socijalnog rada)
-    12 mjeseci radnog staža u struci
-    nema smetnji propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi
Uvjeti pod 2.
-    završen diplomski sveučilišni studij socijalne pedagogije, defektologije , dipl. defektolog-soc. pedagog/mag soc. pedagogije
-    položen propisani stručni ispit (prema Zakonu o socijalnoj skrbi)
-    12 mjeseci radnog staža u struci
-    nema smetnji propisanih Zakonom o socijalnoj skrbi

Posebni uvjeti za radna mjesta pod.toč.1.i toč.2.:
-     poznavanje rada na računalu
-    -položen vozački ispit „B“ kategorije

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:
-    životopis
-    presliku domovnice
-    presliku diplome o završenom studiju  
-    presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili rješenja o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita i odobrenja za samostalni rad (licencu)
-    dokaz o radnom stažu (potvrda ( u izvorniku) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
-    uvjerenje (u izvorniku) nadležnog suda o nekažnjavanju i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana
-    preslika vozačke dozvole

 S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja obavit će se motivacijski  razgovor (intervju).

Rok za podnošenje prijava je 8  dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se dostavljaju na adresu: Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj, Mali Lošinj, Ulica braće Ivana i Stjepana Vidulića 8, uz naznaku «Za natječaj»

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

                            Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj

01 04 2023 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio