// // // // //

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj (od dana 21.kolovoza 2012.g)  ravnateljica Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj raspisuje

                                                            N A T J E Č A J

                                                      za prijem u radni odnos

 1.      diplomirani socijalni radnika (m/ž)– na određeno, puno radno vrijeme -1 (jedan) izvršitelj/ica

 Uvjeti

 -          diplomirani socijalni radnik/magistar socijalnog rada, VSS

 -          položen stručni ispit

 -          20 mjeseci radnog staža u struci

 -          poznavanje rada na osobnom računalu

 

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 -          životopis

 -          presliku domovnice

 -          presliku diplome VII stupnja  

 -          presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili rješenja o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita

 -          potvrdu (u izvorniku) o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 20 mjeseci

 -          uvjerenje (u izvorniku) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana

 S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja obavit će se razgovor (intervju).

 Rok za podnošenje prijava je 8  dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se dostavljaju na adresu: Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj, Mali Lošinj, Ulica braće Ivana i Stjepana Vidulića 8, uz naznaku «Za natječaj»

 Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

 O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 Ukoliko se na natječaj jave osobe koje ne ispunjavaju sve navedene uvjete, u radni  se odnos može primit i pripravnik.

 

                                                                                   Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj

01 04 2023 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio