// // // // //

 

 

Na temelju članka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj (od dana 21.kolovoza 2012.g) ravnateljica Centra za socijalnu skrb Cres-Lošinj raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem u radni odnos

  1. diplomirani socijalnog radnika (m/ž)– na neodređeno, puno radno vrijeme -1 (jedan) izvršitelj/ica

2.  diplomirani defektolog-socijalni pedagog (m/ž) – na neodređeno, ½ punog radnog vremena-1 (jedan) izvršitelj/ica

Uvjeti pod 1.

-          diplomirani socijalni radnik/magistar socijalnog rada, VSS

-          položen stručni ispit

-          20 mjeseci radnog staža u struci

-          poznavanje rada na osobnom računalu

Uvjeti pod 2.

-          diplomirani defektolog-socijalni pedagog, VSS

-          položen stručni ispit

-          20 mjeseci staža u struci

-          Poznavanje rada na osobnom računalu

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-          životopis

-          presliku domovnice

-          presliku diplome VII stupnja

-          presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu ili rješenja o oslobađanju od obveze polaganja stručnog ispita

-          potvrdu (u izvorniku) o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima od najmanje 20 mjeseci

-          uvjerenje (u izvorniku) da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od mjesec dana

S kandidatima koji ispunjavaju uvjete iz natječaja obavit će se razgovor (intervju).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave ovog natječaja u Narodnim novinama. Prijave se dostavljaju na adresu: Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj, Mali Lošinj, Ulica braće Ivana i Stjepana Vidulića 8, uz naznaku «Za natječaj»

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Ukoliko se na natječaj jave osobe koje ne ispunjavaju sve navedene uvjete, u radni se odnos može primit i pripravnik.

Centar za socijalnu skrb Cres-Lošinj

 
 
01 04 2023 . Centar za socijalnu skrb Cres - Lošinj
Izrada SitniStudio